Jòsꞌìn koa̱n si̱nyá xá jèbi̱ ya kichali̱

PWA Instruction
  • Chjóxꞌaì Safari yakichali̱ kꞌoa̱ chjóxꞌaì xá jèbi
  • Ti̱senaì sén xokji tsà melì ꞌya xi nikasènlai̱
  • Ti̱se̱nnaì jña matse̱n xi nya i̱bi y chjoèji̱n nga ya katamatse̱n jña matse̱n xi nya kicha̱li̱
  • Ti̱senaì jña Kàtasꞌe̱jnatjaò tsò tsà melì sꞌe̱jnatjaò ya jña matse̱n xi nya kichali̱
  • Ya chjòxꞌaì ya jña matse̱n xi nya kichali̱
  • Chòya ngotjuì jmèni nga sinyáxkòni xá jèbi ya kichali̱