Én‑le̱ Niná xi ma noꞌya‑lè nga én‑ná

Niná kisikꞌéjnaná jè énle̱ xi xo̱n tjìtꞌa, xi jè Sènnrji̱n Tsje kisìꞌise̱nle̱ jè chjo̱ta̱ xi kiski, xi kjaꞌaì kjaꞌaì nó kiski nga jngò jngò xo̱n. Kuiì xo̱n jèbi xi tsóyaná ꞌyáni Niná kꞌoa̱ jmé xi mele̱ xi tꞌatsꞌaàn.

Xi menaji̱n kuinì nga ngatsꞌi chjo̱ta̱ énná katanchrꞌoéle̱ Niná nga énná, kuiì kjoa̱ nga lìtsá to̱ tìchjijìn énle̱ Niná, kꞌoa̱ti̱ tìsinyá kicha jméni nga kꞌoa̱ti̱ katanoꞌyànile̱.

I̱bi koa̱n kuinòꞌyàlai̱ je jta̱ xi je tjió nda, sokòlì énndale̱ Jesucristo, kꞌoati̱ sokòlì énle̱ Niná xi tjìtꞌa ya kjoa̱tèxoma jchà. 

Ti̱nòꞌyàlai̱ jè énndale̱ Jesucristo

Jeè tjiónda nga ño énndale̱ Jesucristo jmèni nga kuinòꞌyànilai̱. I̱ ngi ni koa̱n kuisenèlai̱ jmèni kuichoje̱nni ya kicha̱li̱.

Énle̱ Niná xi nroà ya kjoa̱tèxoma jchà

Chrjaꞌaòn jaó én xi nroàtꞌa ya énle̱ Niná xi kuitsoyalì jmè xi mele̱ Niná xi tꞌatsa̱n xi chjo̱ta̱ ꞌmìná. 

Tise̱nnaì én xi tjió i̱ ngini tsà melì kuichonjai̱n:

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.