Xo̱n

Banner

Kꞌia̱ nga énná jeè kjìn xá tjìn xi tꞌatsꞌe̱ énle̱ Niná. Xi to̱ ndꞌai̱ jeè me tjió yije énle̱ Nꞌai̱ná xi tjítꞌa ya kjoa̱téxoma chjo̱tse. Xi to̱ ndꞌai̱ to̱ ya kichali̱ koa̱n chótse̱nlai̱ axo̱ tsá meli̱ koa̱an chꞌasjai nga xo̱n kuitjotꞌa.

I̱bi koansjailì ngayije xá jèbi.

TI̱SENNAÌ SÉN XI TJIÓ I̱ JMÉNI KOA̱N CHÓTSE̱NNILAI̱ XI MELÌ

Kuiì ngaño xo̱n xi tjió títjòn ya kjoa̱tèxoma chjo̱tse, kuiì xi tsòya tꞌatsꞌe̱ kjoa̱binacho̱nle̱ Jesús, ngs jngò jngó kjaꞌaì kjaꞌaì chjo̱ta̱ xi kiski, kjaꞌaaì kjaꞌaì sꞌìn kisìꞌise̱nle̱ Niná nga kiski én xi ya nroátꞌa

Hehcos

Xi kisꞌin chjo̱ta̱le̱ Jesús

I̱i xo̱n jèbi̱ nroátꞌa josꞌìn kisixá jè Sénnichrji̱n Tsje kꞌia nga kisichjèn jè chjo̱ta̱ xi xá kisìkasénni jè Nainá Jesús. Jè xá jèbi kꞌiaà kꞌoa̱koa̱n kꞌia̱ nga sꞌa tsakꞌètsꞌia jè na̱xi̱nandále̱ Jesucristo ni̱chrji̱n kjoàtse

Epistolas

Xo̱n xi kiski chjo̱ta̱le̱ Jesús

Jokji tse tsakatió jè chjo̱ta̱ xi xá kisìkasènni Jesús, kisikasènle̱ xo̱n jè na̱xi̱nandále̱ Jesucristo xi tsakatió nga kꞌia, jè én xi kiski jeè Sénnichrji̱n Tsje kisìꞌise̱nle̱, jè xo̱n jèbi̱ to̱jo̱ tjìnle̱ nganꞌió nga̱ énle̱ Ninánì, kuiì xi tsóyaná jósꞌìn koa̱nkjaìnná kꞌoa̱ jósꞌìn sꞌia̱an jña biyojtián.

Apocalipsis

Xi kisakosòntse̱nle̱ Juan

Kuiì jèbi̱ jé xo̱n xi fetꞌani ya̱ xo̱n énle̱ Niná, jè Juan kiski, jngo̱ chjo̱ta̱ xi xá kisìkasènni Jesús, jè na̱xi̱nandále̱ Jesucristo kisìkasénle̱, nga kꞌia nꞌió tse kjoa̱ñꞌain tjiófaꞌatojin, kao̱ xo̱n jèbi jè Sénnichrji̱n Tsje tìsíkinje̱n nchꞌán ni̱ma̱le̱ na̱xi̱nandále̱ nga tìtsóle̱ nga jè Cristo sikinjènle̱ jè kjoa̱ xi chꞌao̱ tjìn kꞌoa̱ kꞌoa̱ati̱ kuinje̱nle̱ na̱xo̱nandále̱.

Jè sén xi nroátꞌa i̱bi̱ yaà kitjoéni ya̱ play store kao̱ ya̱ www.flaticon.es

Takónlai̱ miyoli̱