Consonantes

Xi nchjani én jèbi kuinì xi bitjo ndso̱bꞌà kꞌia̱ nga nikjaàn axo̱ kꞌia̱ nga nichrianle̱ xìkjín xi tjióyà ndso̱bꞌà.

Jè xi kòtꞌayàsón tsò nga ngatsꞌiaà xi énná nòkjoa̱a chrjaꞌaòñoò kjoya josꞌìn josꞌìn nichjèn ndso̱bꞌaà nga nòkjoaà xi to̱choa ñꞌaini.

Kꞌoa̱ tjiósa xi kjaꞌaì jñani nga bꞌèkjoa̱a tsà jaò kꞌoa̱ tsà ján jko̱ya josꞌìn nòkjoa̱a

Tjió tsà xi nitjoaàn nichjèn, tjiò tsà xi ntjao̱ nòsje̱e ti̱ꞌani nga nòkjoa̱a axo̱ tsà maska̱nni nga je nòkjoa̱a, kꞌoa̱ti̱ tjió xi yásiaàn nroàni ntjao̱ xi nìchjèn.

Kꞌoa̱ti̱ tjió xi nitjoan bichonseñà ntjao̱, tsà ti̱ꞌani axo̱ tsà maskanni nga nòkjoa̱a, kꞌoa̱ti̱ tjìn jñani nga nìchjèn nitjoa̱n kao̱ ntjao̱ xi nroàni yásiaàn nga nòkjoa̱a.

 

Tjìn kꞌa xi tsì nroàtꞌa i̱ nga én kastìa xi nichjèn nga nòkjoa̱.

Takónlai̱ miyoli̱