banner carrusel
agua de grillo iglesia
NT consola

Xo̱n

Sén

 

 

I̱ koa̱nsjailì i̱ jè sèn xi je tjìn nga énná, xi tjìtꞌa jè énle̱ Niná, nkjiìn jko̱ya je tjìn, tsà melì nichjaìn koa̱an kuichonjai̱n, koa̱an chꞌasjai nga xo̱n nikꞌònyai, koa̱an nikꞌabì, koa̱an nikꞌatolai̱ xi mìyoli̱.

Xi ma chòtse̱nle̱

Xi ma noꞌyàle̱

Xi koa̱ kuichojai̱n

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.