Énndale̱ Jesucristo

 

Mateo

"Tsò én nga Mateo jé chjo̱ta̱ judío xi koankjaìn-le̱ tꞌatsꞌe̱ Jesús kiski-le̱, kꞌoa̱ jè xá xi kiski-ni koiì nga koa̱kò-le̱ jè xi bꞌéxkia̱ xo̱n xo̱kji nga Jesús jé-ní Jè Xi Niná Kisikasén, xi tsò ya̱ xo̱n jña faꞌaitꞌa kjoa̱bꞌè-nꞌión xi títjòn kisꞌe-nꞌión. Mateo koiì “jè én nda-le̱ Jesucristo xi bitjosòn”, koi bꞌaꞌmì-nile̱ nga chrjan-aòn jngo kꞌa faꞌaitꞌa, én xi tsò: “Kꞌoa̱koan ngayije jè‑bi̱, jmé‑ni nga kꞌoa̱sꞌìn kitjosòn‑ni jè xi Niná kitsò josꞌìn nga kinchja̱ jè chjo̱ta̱ xi kinchja̱ya ngajao‑le̱ …"

Jé én jèbi ya kitjoéni ya Xo̱n Énle̱ Niná nga Énná

Marcos

"Marcos i̱isꞌìn bꞌétsꞌia̱kao̱ nga kiski nga kao̱ kjoa̱jkon-le̱ Niná kiski: “I̱isꞌìn kitsꞌia‑ni jè én‑nda xi tsꞌe̱ Jesucristo, ꞌNdí‑le̱ Niná” (Mr 1:1); xi kao̱ Marcos ngìsa̱ nꞌión koa̱kjájòn-le̱ nga koa̱kò jmé xi sꞌìn Jesús ti̱kꞌoa̱-ni jme xi tsò, koiì nga kꞌoa̱sꞌìn ꞌya-nile̱ joni “Jè Én nda-le̱ Jesucristo xi koi bakó xá xi kisꞌìn Jesús”."

 

Jé én jèbi ya kitjoéni ya Xo̱n Énle̱ Niná nga Énná

Lucas

"Jè én nda-le̱ Jesucristo josꞌìn kiski Lucas koiì xi bakó ꞌyá-ni jè Jesucristo kꞌoa̱ kao̱ kjoa̱bijnachon-le̱, kꞌoa̱jàn sꞌìn kiski josꞌìn tjín, nga je nda tsakꞌèjnatsꞌin-ya, koiì xá kichji-ni jmé-ni nga koa̱n-tàja-ni jè kjoa̱makjaìn-le̱ jè xi koankjaìn-le̱ tꞌatsꞌe̱ Jesús kꞌoa̱ nga koa̱tiòtàja-le̱ én xi tsì kꞌoa̱tjín, xi tsò jè xi tsì makjaìn-le̱, jè-jàn chjo̱ta̱ xi ntje̱-le̱ chjo̱ta̱ griego kitje̱n-ni."

 

Jé én jèbi ya kitjoéni ya Xo̱n Énle̱ Niná nga Énná

Juan

"Jè xá xi kiski‑ni Juan koiì nga síkꞌéjna basen‑ná jngo én xi tjín‑le̱ nganꞌión nga nchja̱‑ná tꞌatsꞌe̱ Jesucristo josꞌìn nga chjo̱ta̱ koan, ñaki ndàsꞌìn síkꞌéjnasòtsen nga Jesús jè‑ní ꞌNdí‑le̱ Niná xi kinìkasén‑ni ngꞌajmi kꞌoa̱ nga to̱ tꞌatsꞌe nchroá‑ni kjoa̱bijnachon xi tsì kꞌia fetꞌa. Juan kꞌoa̱asꞌìn síkꞌéjnasòtsen ꞌyá-ni Jesucristo kꞌoa̱ nga Niná ma, saꞌnda én xi bꞌétsꞌia̱kao̱ títjón‑ni jotsò Jn.1:1 «Kꞌia̱ nga kitsꞌia‑ni ngayije, Jè Én jeè tíjna, kꞌoa̱ jè Én ya̱a tíjnakao̱ Niná, kꞌoa̱ jè Én Niná‑ní».."

Jé én jèbi ya kitjoéni ya Xo̱n Énle̱ Niná nga Énná

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.