NDA KÀFÀꞌAI̱.png

Énle̱ Niná xi bꞌakao̱le̱ ndꞌai̱

Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, mas harta la tierra, y la hace engendrar, y producir, y dá simiente al que siembra, y pan al que come: Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, mas hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.

Isaías 55:10

I̱ sokòlì nkjìn xá xi kjimaxákao̱ xi tꞌatsꞌe̱ énná, sókólì xi tꞌatsꞌe̱ na̱xi̱nandàná kꞌoa̱ti̱ nroà xi tꞌatsꞌe̱ énná, jè én xi nòkjoa̱ Ndꞌe Nchꞌoà, Tejao kao̱ Ndà Xó. Ngayije xi nroà i̱ kuiì xále̱ nga koa̱nngaba énná, nga lìkui jchangi kꞌoa̱ nga katama sale̱ chjo̱ta̱.

 

Tenango
Huautla
Chilchotla
Pico

Tsà koa̱nná sichjèn énná nꞌiò tse kjoa̱nda xi sokòná, nga̱ kjoa̱ꞌato̱le̱ jè xi sꞌa xti kjoa̱ꞌaitse̱nle̱ chjo̱ta̱ jchìnganà xi machjènle̱ na̱xi̱nandaná.

Chòtsenjìnlai̱ xi nya i̱.

¡¡Nda kàfaꞌai̱!!

Josꞌìn ꞌYanià

cultura
Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.