Jmé xi tjín xi ma chine i̱ tsa̱àn

I̱ ꞌndená nkjiìn tsojmì chineè kꞌoa̱ nkjìn tsojmì chanìjinle̱, kꞌoa̱ jeè chjo̱ta̱ jchìnganá kitsòyaná.

Meè to̱ ngayije xi chineè xi najmè fìkao̱, to̱kꞌoèñà jè nio, njiòyao; kꞌoa̱ti̱ tjìnná tsojmì xi bichiñá, joni tsà tojndì, kando tìndso̱, tjain, kꞌoa̱ti̱ nkjìn ndia̱ xi chineè.

Jeè nyá sàn xi ngìsꞌa tsjuake chjo̱ta̱ énná, to̱nga kꞌoa̱ti̱ tjìn sa nyá xi kjaꞌaì kao̱ ndà naꞌyo̱.

Chótse̱n kꞌalai̱ tsojmì jèbi:

Xi ꞌyò

Chile atole

Nyá bao

Najmè chjiꞌndè mandani, tìtjón sꞌenda nyà chroa, sꞌeji̱n njia kòtó, suka, i̱netjìn na̱xa kꞌoa̱ kꞌia nga je tìxo sinyájin nyoti̱n kichjàn.

Atole Agrio

Nyá san

Jè nyá jèbi xi ngìsꞌa ꞌyò i̱ ꞌndená, tìtjòn sinyásan jè najmè xkuèn, xi jema nikꞌatji kꞌoa̱ nyà chroa sꞌenda, sꞌexo; kꞌia nga je nikꞌabì sꞌejin ndáxinjia kao̱ na̱jmà.

Nio̱

Tortillas

Nio̱ te

 

Tamal de frijol

Nio̱ti̱i Chinkjao

Nio̱ti̱i jèbi najmà kichjàn fìjinle̱

Aperitivos

Chicatanas

ꞌYa̱

Kꞌia̱a tsao̱ nga tjon jè jtsì xi tìtjòn nga cha̱n jtsì, tjoxìnle̱ jko̱, ndso̱ko kao̱ jngale̱, xi jema nitjaà nitsòya, na̱xa̱ sꞌejinle̱.

Takónlai̱ miyoli̱