Jósꞌìn koa̱n koachjèn

Jꞌosꞌìn koa̱nchjén kꞌoa̱ jósꞌìn si̱nyáxkó tsà jme xi sì i̱

Tꞌìnyanaíji̱n jñà koa̱ chjìlaìji̱n

Tsà jme xi kuìnnaìnaji̱n axo̱ tsà jme xi chjònanginaìji̱n, jè jaꞌaìnli̱ to̱ choatse̱e sꞌejnatjaò. Lìkui ꞌya xi kꞌoai̱le̱‑

Tsà ji xi kailì sꞌejnatjaò jè jaꞌaìnli̱ koa̱an kꞌoa̱siì kꞌia nga sikasènnaìji̱n énli̱

Xi satiótjaó ya kichali̱

Jè "xi satiótjaó ya kichali̱" kuinì xi machjèn kꞌia̱ nga fitjasꞌai̱n i̱. Basènkao̱ kichali̱ jméni nga nda sixáni kꞌia nga fitjasꞌai̱n i̱

Tjìn kꞌa tsojmì xi xìn kichjuèni jmè nga koa̱n chótse̱nilai̱ i̱, kꞌoa̱ti̱ sijèli̱ xi satiótjaó ya kichali̱. Tsá kailì, jiì xi sìni, i bi̱ chótse̱nlai̱ josꞌìn aboutcookies.org Tsá tsì chjoaì xi satiótjaó ya kichali̱, chaàle̱ tsá tsí koa̱n chótse̱nlai̱ kꞌalai̱ xi nya i̱.