Énná

Josꞌìn chji énná

Je me jngo ciento nó nga je nkjìn chjo̱ta̱ chjine xo̱n kiskotꞌayàjin jè énná, kꞌoa̱ chjo̱t:a jèbi kiskitꞌà xo̱n xi tꞌatsꞌe̱ josꞌìn nòkjoa̱ énná.

Tjìn kꞌa xo̱n xi kiski chjo̱ta̱ jèbi xi kꞌoa̱sꞌìn kiski josꞌìn tjìn kjoa̱chjinele̱, nkjiìn én kiski xi tsì ti̱ machjènni.

Takónlai̱ miyoli̱