Xi ma jndá nga én‑ná

Fondo

Naskàna fane kjoa̱jnda kꞌoa̱ xi chjo̱ta̱ ꞌmìná tsjoachañà nga noꞌyàle̱e, kao̱o kuì ꞌmìya jme xi tjìn jin ni̱ma̱ná, kꞌoa̱ jme̱ xi tìnìkꞌaìtsje̱en. Xi chjo̱ta̱ én ꞌmìná jeè kjuàtse nga nìchjèn jè kjoa̱nda jè.

 

I̱bi̱ sokòlì jè kjoa̱jnda xi je tjìn nga énná, tsjoà nganꞌióle̱ ni̱ma̱li̱ kao̱ Sénnichrji̱nli̱, koa̱n kuinòꞌyàlai̱ i̱bi̱, kꞌoa̱ti̱ koa̱ kuicho̱njai̱n tsà melì nikꞌatolai̱ mìyoli̱.

Ti̱senaì i̱ ngini tsà melì kuicho̱njen yejai:

borde

Tjìn kꞌa sèn xi tjió i̱ xi ya kitjoéni ya www.pngitem.com

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.