Sꞌuì xi tꞌatsꞌe̱ Én nda le̱ Jesucristo

¡Jta̱le̱ Nainá Jesucristo tìnoꞌyále̱e ngakjijndà ꞌnde énná!

 

 

Jngo sꞌuì kisꞌe kanjin sá mayo, nó jaó jmi kao̱ kanjaó, jngo kjoa̱nda kisokoná xi chjo̱ta̱ én ꞌmìná: Jè Énndale̱ Nainá Jesucristo, xi ño mani, kiskaya ndsa̱a, xoñoaà kao̱ ni̱ma̱ná, nga kitjotꞌa xo̱n nga énná. 

 

«Bꞌaìlai̱ji̱n kjoa̱nda Niná nga jeè kiskaya ndsai̱ji̱n jè énndale̱ Jesucristo, xi je jaó jmi nó kinchja jè Nainá Jesús. Ninga je jaꞌato nó, je én jèbi to̱jo tìjnako̱on, kꞌoa̱ kꞌoéjnako̱on ya ji̱nle̱ chjo̱ta̱ xi énná nchja̱ nga̱ jeè kàfaꞌai Énndale̱ Nainá Jesucristo nga énná» (Severo M., kuiì xá tìsꞌìn nga t}isìkꞌatoya énle̱ Niná nga énná).

 

Nga kui nichrji̱n tsꞌatoò kan naxinandále̱ Jesucristo koanxkó xi kjaꞌaì kjaꞌaì ꞌnde jaꞌaini kꞌoa̱ xi kjaꞌaì kjaꞌaì jtìn kinroani, xi to̱jngo xá koanjtìni: Nga kꞌoaile̱ énndale̱ Nainá Jesucristo nga énná. Mela jaon ciento chjo̱ta̱ koanxkó nga kꞌia, kise, tsakꞌéxkia énle̱ Nainá nga énná.

 

Kjiìn nichrjin tiꞌani kisꞌendayaà ngayije xá jebi, nga jngò jngó jtìn tsen kitsjoaà nganꞌió jo tje̱n kji kichó nganꞌióle̱. Nꞌió koantsjoale̱ kꞌia nga kitsaoya ntsja jè énndale̱ Nainá Jesucristo.

 

Ndꞌai nga je jaꞌai xo̱n jèbi, jè énndale̱ Nainá Jesucristo kuinòꞌyále̱ ngakjijndà ꞌndená, jméni nga jè chj‑ota̱ skoeni jme xi tìtsò jè Nainá nga énná.

¡Kꞌia nga ꞌyaxkoaàn Jesús  nga éná, jè soaà Niná xi tìnoꞌyàle̱e nga tìjnajinná!

I̱ koa̱n chótse̱nlai̱ jó koa̱n nga kisꞌejna sꞌuì jèbi:

https://fb.watch/gXuVXsXItd/

 

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.