Énná

Josꞌìn chji énná

Je me jngo ciento nó nga je nkjìn chjo̱ta̱ chjine xo̱n kiskotꞌayàjin jè énná, kꞌoa̱ chjo̱t:a jèbi kiskitꞌà xo̱n xi tꞌatsꞌe̱ josꞌìn nòkjoa̱ énná.

Tjìn kꞌa xo̱n xi kiski chjo̱ta̱ jèbi xi kꞌoa̱sꞌìn kiski josꞌìn tjìn kjoa̱chjinele̱, nkjiìn én kiski xi tsì ti̱ machjènni.

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.