Najño xi machjèn i̱ tsaàn

Jè najño xi síchjèn chjo̱òn xi én na̱xí‑ní nchja̱ koi̱ je tsꞌò, chꞌaò, nꞌó xi bꞌékjá kjandía‑le̱, jngo paño jaò bꞌenꞌión ntsjajko̱. Jè tsꞌò jàn ya najño manta, xi indó chjentjaì kꞌoa̱ tsà indó xki ma nda‑ni kꞌoa̱ kꞌoa̱ sꞌemꞌa jña tjoyakjaò‑ni tsà jngo, tsà jaò kꞌoa̱ tsà jàn lixtò faꞌasòn‑ngꞌa‑le̱ xi xoma kꞌoa̱ tsà chjiꞌndé kjoa̱n.

Kꞌoa̱ ya̱ ngabasen‑le̱ tsꞌò tsà jaon kꞌoa̱ tsà ñato lixtò kꞌoa̱ ya̱ jkoyanè kꞌoa̱‑ti síkao ya̱ ndai‑le̱. Jè tsꞌò ño ya̱ sꞌe‑le̱ xi ya̱ tꞌain‑ni kꞌoa̱‑ti ño ya sꞌe‑le̱ ya̱ ngitsꞌin‑le. Ya̱ ꞌme‑le̱ kao̱ ya̱ yátsꞌin naxó mandajòn, kꞌoa̱ tsà nisè xi nda sꞌín matsen; kꞌoa̱ xka̱ naxó kꞌoa̱ tsà nisè mandajòn.

Kꞌoa̱ ya̱ yásin najño xoꞌba mandajòn kao̱ lixtò nchroé xi xoma kao̱ xi chjiꞌndé kjoa̱n.

Kꞌoa̱‑ti lixtò kao̱ najño xoꞌba mangandai‑ni xi chrja‑le̱ ma.

Kꞌoa̱‑ti lixtò kao̱ najño xoꞌba mangandai‑ni xi chrja‑le̱ ma.

Kꞌoa̱ jè chꞌaó‑le̱ síkꞌójon yao̱‑le̱ kꞌoa̱ jngo fáxkónè ya̱ yátsin. Kꞌoa̱ jè ntsjajko̱ jaò ya sꞌin. Kꞌoa̱ i̱ tsꞌoa jmén ya tsꞌoa kꞌoa̱ jaò lixtò jma bꞌé
nión‑jin ntsja‑le̱ kꞌoa̱ jè xi to̱ fetꞌa‑ni nga síchjèn jè paño.

Jè najño xi síchjèn chjo̱ta̱ xꞌin xi én na̱xín‑ní nchja̱ lìtsà nꞌión séxkón kjoan to̱ xká chroa xi manta , chingà xi manta, kꞌoa̱ tsà mai jè chingà xi kꞌaí kꞌaí sèn ꞌya, paneto xi ní kao̱ jngo xombe xi xkajén manda‑ni.

Takónlai̱ miyoli̱

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.